Thông báo

Thắp sáng tương lai

slide_2.jpgslide_1.jpgslide_3.jpg

hieåu bieát veà quyõ hoïc boång

 Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai là quỹ học bổng do công ty Deloitte Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tại Việt Nam khởi xướng. Quỹ học bổng dành cho các sinh viên tại các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài Chính, Học viện Ngân hàng, trường ĐH Ngoại Thương, trường ĐH Đọc Thêm:

Khoùa huaán luyeän kyõ naêng meàm

Khóa huấn luyện kỹ năng mềm dành cho các bạn nhận học bổng Thắp Sáng Tương Lai lần thứ 2 - năm 2013   # Nội Dung Đào Tạo Giảng Viên, Thời Gian Và Địa Điểm   Đào Tạo Tại VP. Smart Train Hồ Chí Minh Tại VP. Smart Train Hà Nội 1 Kỹ Năn Đọc Thêm:

Chöông trình thöïc taäp

Chương trình thực tập dành cho các bạn nhận học bổng Thắp Sáng Tương Lai lần thứ 1 - năm 2012   Lịch thực tập diễn ra từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 cho đến 09 tháng 8 năm 2013. Thời gian: từ 8h30 sáng đến 17h00 chiều Địa chỉ:   - Tầng 18, tòa nhà Times Square, số 22 - 36 Nguyễn Đọc Thêm:

Tin töùc treân baùo chí

 • 17/12/2013

  Kết quả HB năm 2013

 • 22/12/2014

  Các chia sẻ của sinh viên nhận học bổng 2012 và 2013

 • 31/08/2013

  Giáo dục:: Học bổng dành cho SV ngành tài chính - kế toán

Thö vieän aûnh

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Lieân heä vôùi chuùng toâi

Copyright © 2012 thapsangtuonglai.com Allright Reserved